Panasz

Az Erinum Capital Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 288 § (1) bekezdés rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzati Mintában meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.
A panasz bejelentésének módjai:

Szóbeli panasz:

személyesen:
a panaszügyintézés helye: 1011 Budapest, Fő u. 6. 3/1.
időpontja: hétfőtől – csütörtökig, 9 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 15 óráig.
telefonon:
06-1/788-25-98 telefonszámon hívásfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig, 9 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 15 óráig.

Írásbeli panasz:

személyesen vagy más által átadott irat útján postai úton: 1011 Budapest, Fő u. 6. 3/1.
telefaxon: 36 1/788-02-37
elektronikus levélben: info@erinum.com

A panasz kivizsgálása:
Az Erinum Capital Zrt. a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.

Szóbeli panasz:

Az Erinum Capital Zrt. a szóbeli, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Telefonon közölt panasz esetén Társaságunk biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt panaszokat az Erinum Capital Zrt. rögzíti, és a hangfelvételeket 1 évig megőrzi.
Az Erinum Capital Zrt. az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
Az Erinum Capital Zrt. a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a Társaságunk a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

Írásbeli panasz:

Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

Egyéb fórum:

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet az Erinum Capital Zrt. válaszával – annak jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:
Magyar Nemzeti Bank
levelezési címe: 1534 Bp. BKKP Postafiók 777.
E-mail címe: www.mnb.hu

szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén: Pénzügyi Békéltető Testület
Területileg illetékes bíróság
A panasz nyilvántartása:
Az Erinum Capital Zrt. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
a panasz benyújtásának időpontját,
a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
a panasz megválaszolásának időpontját. Az Erinum Capital Zrt. a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg. A Erinum Capital Zrt. panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása.

2015. november 15.
Erinum Capital Zrt.

levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatban leírtakat. Oldalunk sütiket használ.
Elfogadom